Eindverantwoording provinciale subsidie (werkzaamheden gecombineerd met SIM subsidie)

Opdracht

De Monumentenstichting Boarnsterhim heeft opdracht gegeven om de eindverantwoording op te stellen voor de provinciale subsidie SuMo 2018. Deze SuMo betreft de toren van de Terptsjerke in Akkrum.

Uitwerking

De werkzaamheden uit de SuMo beschikking zijn gecombineerd uitgevoerd met werkzaamheden uit de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) beschikking (looptijd 2019-2024).
Eerst zijn alle facturen verzameld en is beoordeeld of de kosten subsidiabel zijn. Daarna zijn deze subsidiabele kosten toegekend aan de juiste beschikking.

  • SuMo 2018
    Alle relevante facturen zijn als kopie toegevoegd aan het financiële overzicht. Tegelijkertijd heeft de projectleider het activiteitenverslag geschreven. Hierin staat hoe de werkzaamheden zijn uitgevoerd, onderbouwd met foto’s.
    Het financieel overzicht en activiteitenverslag zijn vervolgens als eindverantwoording ingediend bij de provincie.
  • SIM 2019-2024
    De kosten die zijn toegekend aan de SIM kunnen nog niet verantwoord worden. De eindverantwoording zal na afloop van de beschikking in 2025 opgesteld worden.

Resultaat

Het eindoordeel van Provincie Fryslân:
“De prestatie, welke genoemd in het oorspronkelijke besluit, is uitgevoerd. Het activiteitenverslag en inzicht in de kosten is duidelijk en akkoord.” De eindverantwoording is vastgesteld in overeenstemming met de afgegeven beschikking. Het Nationaal Restauratiefonds zal het resterende subsidiebedrag (20%) uitkeren.

Review

Sinds haar oprichting in 2010 werkt de Monumentenstichting Boarnsterhim inmiddels al meer dan 10 jaar samen met de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland (SBKGNN).
Alhoewel binnen het bestuur van onze stichting wel enige kennis aanwezig is betreffende bouwen en het aanvragen van subsidies, vindt de stichting het waardevol met een vaste stabiele partner te werken die zorgt voor de voorbereiding en begeleiding van de verschillende onderhouds- en restauratieprojecten. Naast de zekerheid dat aanvragen voor subsidie op tijd worden ingediend is het ook plezierig te weten een partner te hebben die kennis heeft van de meest recente wet- en regelgeving. Daarnaast kent de SBKGNN de specialismes bij en directe lijnen met de verschillende overheden en kan daardoor snel en adequaat specifieke vragen afhandelen.
Voor een kleine vrijwilligersorganisatie als de Monumentenstichting Boarnsterhim is het op peil houden van die specialistische kennis en kunde een te veeleisende tijdrovende taak.
Neem daarbij de vaste deskundige aanspreekpunten bij de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland en het mag duidelijk zijn dat wij zeer tevreden zijn met de werkzaamheden welke de SBKGNN ten behoeve van onze verschillende rijksmonumenten heeft verricht.

Kees de Boer, bestuurslid Monumentenstichting Boarnsterhim