3 miljoen subsidie voor herbestemmen van monumenten

Nieuwsbericht | 09-03-2023

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar totaal € 3 miljoen aan subsidie toegekend om de herbestemming van monumenten te stimuleren. Dit gebeurt in het kader van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten.

Beeld:®Fort Honswijk

Fort Honswijk heeft een subsidie gekregen voor haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe functie.

De herbestemmingssubsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Binnen de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor het wind- en waterdicht houden van een gebouw dat leeg staat. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor een onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming. Deze subsidie kan ook aangevuld worden met een bedrag voor een onderzoek naar verduurzaming.

Op 28 februari 2023 hebben de aanvragers het besluit ontvangen. In totaal kwamen 489 subsidieaanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) binnen, waaronder 18 voor wind- en waterdichtmaatregelen.

Van de 489 subsidieaanvragen kon 65% worden gehonoreerd. 35% is afgewezen omdat de aanvraag – ook na opvraag van nadere stukken door de RCE – niet compleet was óf omdat deze niet in aanmerking kwam voor subsidie op grond van de regeling. Het gaat hier onder andere om woonhuizen die uitgesloten zijn van subsidiëring. 

Het aantal aanvragen voor een verduurzamingsonderzoek is niet meegenomen in bovenstaande percentages aangezien deze deel uitmaken van een haalbaarheidsonderzoek.

Dit jaar zijn er geen aanvragen afgewezen om budgettaire redenen.

Bron: www.cultureelerfgoed.nl